Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat A KI A SZABADBA Kft. – autoalkatreszkell.hu internetes weboldal használatához

Az autoalkatreszkell.hu Adatkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása során általa megadott adatok gyűjtési módjáról és azok felhasználásáról.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásnak regisztrált tagja-e vagy sem.

A Szolgáltató fenntartja Adatkezelési Szabályzatának előzetes bejelentés nélküli, bármikori változtatási jogát. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi az autoalkatreszkell.hu weboldalon és jól látható helyen megjelöli az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályosságát.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Az adatkezelési szabályzat az alábbi fő pontokat tartalmazza:

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 2. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA
 3. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
 4. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA
 5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSA
 6. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE
 7. SAJÁT TARTALOM KÖZZÉTÉTELE
 8. ELJÁRÁS A KAPCSOLATFELVÉTEL  SORÁN MEGADOTT ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS ESETÉN
 9. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA MUTATÓ LINKEK
 10. HARMADIK FÉL HIRDETÉSEI
 11. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁSI JOGA
 12. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE
 13. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatkezelő neve: KI A SZABADBA Kft. (továbbiakban: „autoalkatreszkell.hu” vagy Szolgáltató)

Az adatkezelő címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 31 5/17

Az adatkezelő adószáma: 22618076-2-41

Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-936016

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Elérhetőség: e-mail cím: hello @ autoalkatreszkell . hu

A Szolgáltatás üzemeltetési partnere (tárhely üzemeltetés): Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.

A Szolgáltató adatvédelmi felelőse: Kolluder Krisztián (elérhetősége azonos a Szolgáltató elérhetőségével)

Az adatkezelés megnevezése: az oldalra ellátogató felhasználók e-mailben és űrlapokon keresztül önkéntesen megadott személyes adatok kezelése ajánlatkérés, megrendelés, garanciális ügyintézés, panaszkezelés és kapcsolatfelvétel céljából a felhasználók tájékozott és kifejezett nyilatkozata alapján.

A KI A SZABADBA Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A KI A SZABADBA Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát a legmagasabb szinten biztosítja.

A KI A SZABADBA Kft (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

3. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

3.1 Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.1.1. A Szolgáltatás használatakor a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kéri a Felhasználótól:

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése esetén:

Telefonos és elektronikus kapcsolattartás céljából az érdeklődő felhasználó szolgáltató irányába tett kommunikáció céljából üzemeltetett kapcsolati űrlapon keresztül megadhat személyes adatokat. A gyors és eredményes kommunikáció céljából az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Név, email cím, telefonszám.

Árajánlatkérő űrlap kitöltése és elküldése esetén:

Telefonos és elektronikus kapcsolattartás céljából az ajánlatkérő felhasználó szolgáltató irányába tett kommunikáció céljából üzemeltetett ajánlatkérő űrlapon keresztül megadhat személyes adatokat. A gyors és eredményes kommunikáció céljából az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Név, email cím, telefonszám.

3.1.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

3.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.2.1. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása során ilyen és ehhez hasonló adat megadását kötelezően nem kéri. A Felhasználónak számos mezőben (pl. üzenet) további lehetősége van arra, hogy különleges adatot is megadjon magáról. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem tudja befolyásolni vagy felügyelni, hogy ez utóbbi mezőkben, illetve módokon különleges adatot megadtak-e, és azokat a Szolgáltató nem kezeli különleges adatot tartalmazó mezőként.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA

4.1. A Szolgáltató a Felhasználóról a fentiek szerint megadott személyes adatokat kezeli, az alább meghatározott célok és időtartam szerint.

4.2. A Szolgáltató célja, hogy kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés és megrendelés/vásárlás során a törvényi előírások szerint és a szolgáltatás minőségének folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa a vásárlás során, illetve a vásárlás utáni számla és áru átadása, ügyfélkezelése, garanciális ügyintézések kezelése, panasz és ügyfél elégedettség kezelés és ügyfélszolgálati kapcsolattartás esetére a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítsa, továbbá, hogy a vásárló gyakorolhassa a vásárlástól való elállás jogát!

4.3. Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók és vásárlók részére a megvásárolható termékeket a feltételek szerint kézbesíteni lehessen és a megvásárolt terméket valamint a számlát, garanciajegyet, egyéb feltételeket és szükséges dokumentumokat a vásárló rendelkezésére lehessen bocsátani.   

4.4. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó fentiek szerinti adatait.

4.5. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat, valamint a nyilvánosság számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSA

5.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak olyan mértékben továbbítja másnak, amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele indokolttá teszi (például: futárszolgálat részére a kézbesítési név, szállítási cím, email cím és/vagy telefonszám)

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás esetleges átruházása esetén a Szerződés átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatokat is. Az átvevő harmadik fél azonban a személyes adatok kezelésének feltételét továbbra is a Szerződés és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint köteles biztosítani.

5.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó külföldről veszi igénybe.

5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul adatainak Magyarországra történő transzferálásához és feldolgozásához.

6. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE

6.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi felelősétől kérheti az hello [kukac] autoalkatreszkell.hu email címen.

6.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

6.3. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért felvilágosítást megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

6.4. Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek kivétellel a Szerződés megszűnésével együtt véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célból szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre, illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet sor vagy 30 napon belül a Felhasználó írásbeli kérésére.

6.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törli, ha

– kezelése jogellenes;

– az érintett kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A törlést a Szolgáltató költségmentesen végzi.

6.7. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel.

6.8. A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a hello [kukac] autoalkatreszkell . hu e-mail címre küldött kérelem alapján teljesíti. A teljesítést tőle telhető leghamarabb teljesíti amint megbizonyosodott róla, hogy a kérelmező valóban saját személyes adatainak törlését kérelmezi. Végleges törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

7. SAJÁT TARTALOM KÖZZÉTÉTELE

A Felhasználó személyes és különleges adatait az oldalon nem teheti közzé! Bár a Szolgáltató megtesz minden tőle telhető biztonsági intézkedést a Felhasználó adatainak jogosulatlan személyek általi hozzáférése ellen, a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. A Szolgáltató nem tudja, és nem garantálja, és nem vállal felelősséget, hogy a Felhasználó személyes adatai melyet a weboldalon keresztül küld el, vagy e-mailben, esetleg telefonon ad meg nem kerül illetéktelen személyek által megtekintésre.

8. ELJÁRÁS A KAPCSOLATFELVÉTEL  SORÁN MEGADOTT ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS ESETÉN

8.1. Ha a Szolgáltató saját hatáskörben vagy más jelzése alapján észleli, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem a valódi Felhasználót azonosítják, illetve a megadott adatok nem valódiak, az azonosító adatok valódiságának egyedi utólagos ellenőrzéséig jogosult elektronikus levélben a Felhasználótól a megadott adatok valódiságának ellenőrzését szolgáló adatkérést küldeni.

8.2. Felhasználó köteles az elektronikus levél elküldésétől számított 24 órán belül a Szolgáltatóval elektronikus levélben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot az adatok valódiságának igazolása végett, és az igazolásokat a kapcsolatfelvételtől számított további 72 órán belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

8.3. A Szolgáltató nem tudja folyamatosan figyelni a Felhasználók viselkedését a Weboldalon, ettől függetlenül a Felhasználót nem mentesíti a szerződésszegés alól, ha a weboldalon megszerzett információt fenyegetésre, visszaélésre, károkozásra használja.

8.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben bármikor előzetes bejelentés és utólagos indokolás nélkül korlátozhatja a kiküldésre kerülő e-mailek és üzenetek vagy egyéb kommunikációk számát.

8.5. A Felhasználó egyetért azzal, hogy tilos a weboldalon:

– feltölteni, elküldeni, átküldeni, megosztani, tárolni, vagy egyéb más módon hozzáférhetővé tenni bármely olyan tartalmat, amely valószínűsíthetően káros, fenyegető, törvénytelen, rágalmazó, felbujtó hatású, sértő, gyalázkodó, zaklató, vulgáris, közönséges, obszcén, hamis, gyűlöletet keltő, fajilag, etnikailag vagy egyéb más módon kifogásolható;

– megszemélyesíteni bármilyen más személyt, aki nem saját maga, hamis állítást közölni vagy egyéb hamis színben tűntetni fel magát, az életkorával vagy másokhoz fűződő kapcsolatával kapcsolatban;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni kéretlen vagy felhatalmazás nélküli hirdetést, promóciós anyagot, „Junk mailt”, „Spam-et”, lánclevelet, piramis sémát, vagy egyéb más kérelmezést;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni bármilyen anyagot, mely vírust, vagy olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, mely zavarhatja, félbeszakíthatja, megsemmisítheti, vagy korlátozhatja bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs eszköz funkcionális működését;

– megfélemlíteni vagy zaklatni másokat;

– megjeleníteni pornográf vagy bármilyen kifejezetten szexuális tartalmú anyagot;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, mely bátorít vagy biztosít információt bűntényhez, sérelemhez vagy támadáshoz, megsérti harmadik személy bármilyen jogát, vagy amely bármi más módon kötelezettséget támaszt vagy megsérti bármely helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon nyilvánosságra hozni a weboldalon harmadik személy bármilyen magán jellegű információit, úgy mint (a teljesség igénye nélkül) elérhetőségi címét, telefonszámát, email címét, adószámát, bankkártya számait és egyéb más személyi azonosításra alkalmas információját;

– kérelmezni más Felhasználók személyes információit, személyes azonosításra alkalmas információit, adatait, jelszavát;

– használni bármiféle robotot, vagy egyéb más automatikus eszközt, vagy manuális folyamatot arra, hogy monitorozza vagy kimásolja a weboldalt vagy annak bármely tartalmát, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül;

– használni bármilyen eszközt, szoftvert, rutint, elkerülő módszert mellyel megakadályozza, gátolja, vagy megpróbálja megakadályozni, gátolni a Szolgáltatás megfelelő működését;

– olyan cselekvést végrehajtani, amely ésszerűtlen, aránytalanul nagy megterhelést jelent a Szolgáltató rendszerében és infrastruktúrájában.

9. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA MUTATÓ LINKEK

A Szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakra vagy harmadik fél szolgáltatásra mutató linkeket. A Szolgáltató nem felelős ezen oldalak adatkezelési politikájáért vagy adatkezelési gyakorlatáért. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata kizárólag a Szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

10. HARMADIK FÉL HIRDETÉSEI

10.1. A weboldalon megjelenő hirdetéseket a Szolgáltató vagy a Szolgáltató valamely hirdetési partnere (Harmadik fél) szolgáltatja. A Szolgáltató hirdetési partnere elhelyezhet cookie-kat vagy „action tag”-eket („single pixel gifts” vagy „web bacons”) a Felhasználó számítógépén a hirdetésének hatékonyságának mérésére, illetve a személyre szabott hirdetési tartalom miatt. Ebben az esetben Harmadik fél automatikusan megszerzi a Felhasználó számítógépének IP címét és a hirdetési szerver információt adhat arról, hogy a Felhasználó vagy más személy, aki a Felhasználó számítógépét használja, mely hirdetéseket láthatta, és mely hirdetésekre kattintott.

10.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató cookie használatát határozza meg, de nem határozza meg más hirdetési partner cookie használatát. A Szolgáltató nem hozza tudomására Harmadik Hirdető Fél számára a Felhasználó kapcsolati és elérhetőségi információit, hacsak a Felhasználó saját maga nem osztja meg azokat Harmadik Hirdető Féllel.

11. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁSI JOGA

11.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

11.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.

11.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

12. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE

12.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes.

12.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő (Szolgáltató) köteles bizonyítani.

12.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.

13. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt, őt a jelen szabályzat keretei között a Szolgáltató egyértelműen és részletesen tájékoztatta az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, mely tájékoztatás kiterjedt az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2023. 06. 14.